Κατάλογος φίλτρων Johnson-Cousins

Description Central Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Diameter (mm) Thickness (mm) Manufacturer
U 3640 320 63 75.9   Custom Scientific
B 4350 980 72 75.9 8.9 Custom Scientific
V 5380 980 88 75.9 8.9 Custom Scientific
R 6300 1180 82 76.0 9.1 Custom Scientific
I 8940 3370 96 75.9 8.9

Custom Scientific

 

 

Κατάλογος φίλτρων Strömgren

Description Central Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Diameter (mm) Thickness (mm) Manufacturer
u 3500 330 57     Custom Scient.
v 4110 170 67     Custom Scient.
b 4685 183 83     Custom Scient.
y 5493 235 84     Custom Scient.
Hbeta wide (4869?) 4890 145 80 76 10.2 Omega Optical
Hβ narrow (4864) 4869 32 80 75.8 6 Spectrofilm.

 

 

Κατάλογος φίλτρων Hα

Description Central Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Diameter (mm) Thickness (mm) Manufacturer
Hα at 6563 6552.8 64.1 87.9  100  5 Omega Optical
Hα at 6563 6595.1 55.3 81.0  100  5 Omega Optical
Hα at 6563 6619.0 62.5 88.9  100  5 Omega Optical
Hα at 6563 6651.2 57.7 87.2  100  5 Omega Optical
Hα at 6563 6681.8 58.9 90.1  100  5 Omega Optical
Hα at 6563 6726.0 57.7 81.5  100  5 Omega Optical
Hα at 6760 6753.0 62.5 84.8  100  5 Omega Optical 

 

 

Κατάλογος συμβολομετρικών φίλτρων

Description Center Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Refraction Index Diameter (mm) Thickness (mm) Weight (gr) Manuf
[OII]3727 3727 25 60 2       Custom Sc.
[OIII]4363 4363 10 35 2 75.8 6.6 80 Omega
HeII4696 4687 20 46 2 75.8 5.8 70 Omega
Hβ4861 4864 28 65 2.1 76 10.2 105 Spectrofilm
[OIII]5007 5010 28 63 2.1 76 10.2 105 Spectrofilm
[NII]5755 5755 10 52 2 75.8 6.6 80 Omega
HeI5876 5877 20 54 2 75.8 5.8 70 Omega
Hα6563 6563 10 52 2 75.8 6.6 80 Omega
Hα+[NII] 6575 20 48 2 75.8 5.8 70 Omega
Hα+[NII] 6570 75 80 2.1 76 10.5 105 Spectrofilm
[NII] 6584 20 60 2  75.8  5  - Omega
[SII]6716 6716 10 47 2 75.8 6.6 80 Omega
[SII]6720 6720 27 80 2.1 76 6.3 70 Spectrofilm
[SII]6731 6731 10 57 2 75.8 6.6 80 Omega
[SII]6735 6735 30 48 2 76 5.75 70 Omega
[SIII] 9069 20 70 2  75.8  - Omega
Continuum 6096 134 - - 76 6.5 70 Spectrofilm