Κατάλογος φίλτρων Johnson-Cousins

Description Central Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Diameter (mm) Thickness (mm) Manufacturer
U 3640 320 63 75.9   Custom Scientific
B 4350 980 72 75.9 8.9 Custom Scientific
V 5380 980 88 75.9 8.9 Custom Scientific
R 6300 1180 82 76.0 9.1 Custom Scientific
I 8940 3370 96 75.9 8.9

Custom Scientific

 

 

Κατάλογος φίλτρων Strömgren

Description Central Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Diameter (mm) Thickness (mm) Manufacturer
u 3500 330 57     Custom Scient.
v 4110 170 67     Custom Scient.
b 4685 183 83     Custom Scient.
y 5493 235 84     Custom Scient.
Hbeta wide (4869?) 4890 145 80 76 10.2 Omega Optical
Hβ narrow (4864) 4869 32 80 75.8 6 Spectrofilm.

 

 

Κατάλογος φίλτρων Hα

Description Central Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Diameter (mm) Thickness (mm) Manufacturer
Hα at 6563 6552.8 64.1 87.9     Omega Optical
Hα at 6563 6595.1 55.3 81.0     Omega Optical
Hα at 6563 6619.0 62.5 88.9     Omega Optical
Hα at 6563 6651.2 57.7 87.2     Omega Optical
Hα at 6563 6681.8 58.9 90.1     Omega Optical
Hα at 6563 6726.0 57.7 81.5     Omega Optical
Hα at 6760 6753.0 62.5 84.8     Omega Optical 

 

 

Κατάλογος συμβολομετρικών φίλτρων

Description Center Wavelength (Å) FWHM (Å) Peak Transmission (%) Refraction Index Diameter (mm) Thickness (mm) Weight (gr) Manuf
[OII]3727 3727 25 60 2       Custom Sc.
[OIII]4363 4363 10 35 2 75.8 6.6 80 Omega
HeII4696 4687 20 46 2 75.8 5.8 70 Omega
Hβ4861 4864 28 65 2.1 76 10.2 105 Spectrofilm
[OIII]5007 5010 28 63 2.1 76 10.2 105 Spectrofilm
[NII]5755 5755 10 52 2 75.8 6.6 80 Omega
HeI5876 5877 20 54 2 75.8 5.8 70 Omega
Hα6563 6563 10 52 2 75.8 6.6 80 Omega
Hα+[NII] 6575 20 48 2 75.8 5.8 70 Omega
Hα+[NII] 6570 75 80 2.1 76 10.5 105 Spectrofilm
[NII] 6584 20 60 2  75.8  5  - Omega
[SII]6716 6716 10 47 2 75.8 6.6 80 Omega
[SII]6720 6720 27 80 2.1 76 6.3 70 Spectrofilm
[SII]6731 6731 10 57 2 75.8 6.6 80 Omega
[SII]6735 6735 30 48 2 76 5.75 70 Omega
[SIII] 9069 20 70 2  75.8  - Omega
Continuum 6096 134 - - 76 6.5 70 Spectrofilm